background

Геодиз-геоматикийн групп

background
Геодезийн сүлжээ байгуулах, бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглалыг агаараас болон газраас хэмжин зураглах ажлыг дотоод гадаадын байгууллаг, хувь хүний захиалгаар гүйцэтгэж байна.
Үйл ажиллагаа:
– Байнгын ажиллагаатай навигацын суурин станц (CORS)-оор тогтмол долгион цацаж байна.
– Уул уурхай, эрчим хүчний болон бусад салбаруулал мониторинг хийх
– Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж (UAV) -аар масштабын байрзүйн зураглал, 3-н хэмжээст зураглал, ил уурхайн мониторинг хийх
– Лазер сканнер (LIDAR) багажаар гурван хэмжээст зураглал үйлдэх, хиймэл дагуулын өндөр нарийвчлалтай зураг боловсруулах
– Газрын зургийн нэрийн судалгаа, мэдээллийн сангийн ажил
-Улсын геодезийн тулгуур сүлжээг навигацын /GNNS/ системээр болон уламжлалт аргаар байгуулах, тэгшитгэн бодох
– Газар доорхи шугам сүлжээний зураглал хийх
– Уул уурхай, барилга, байгууламжинд байнгын ашиглагдах суурин хяналтын багаж суурилуулах
– Геодезийн ажлын хяналт шалгалт, зөвөлгөө
– Төмөр зам, авто зам, нисэх буудал, цахилгаан, холбоо мэдээллийн сүлжээний зураглал, зураг төсөлт зориулсан том дунд машстабын байрзүйн зураглал болон гүйцэтгэлийн зураг
– Барилга, байгууламжийн угсралтын үеийн геодезийн хяналт хэмжилтүүдийг хийх
– Кадастрын бүр төрлийн зураглал, хяналт боловсруулалт.

Лаборатори шинэчэлэл

Лаборатори шинэчэлэл